Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for salg Kyocera Senco EMEA B.V., versjon 2.0 – april 2015. Disse generelle vilkårene og betingelsene for salg gjelder for alle (salgs)transaksjoner fra Kyocera Senco EMEA B.V. (tidligere kjent som Poppers Holding B.V.) og deres datterselskaper

1. GENERELT

1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, og er en del av alle selgerens salgstilbud og alle (salgs)transaksjoner som er inngått med selgeren, med uttrykkelig unntak for kjøperens generelle vilkår, hvis ikke noe annet er skriftlig avtalt mellom selger og kjøper. Disse betingelsene skal alltid komme foran kjøperens (generelle) betingelser for salg og levering, med mindre noe annet er skriftlig bekreftet av selgeren.

1.2. I denne avtalen skal følgende vilkår, unntatt der konteksten krever noe annet, anses å ha følgende betydning:

«Arbeidsdag»betyr en dag (unntatt en lørdag, søndag eller offentlig helligdag) der banker i selgerens land vanligvis er åpne for normal bankvirksomhet. «Kjøper»betyr personen som godtar et salgstilbud fra selgeren i forbindelse med varer som er til salgs eller hvis varebestillingen er godtatt av selgeren. «Betingelser»betyr de vilkårene og betingelsene for salg som er angitt i dette dokumentet, og (med mindre konteksten krever noe annet) inkluderer eventuelle vilkår og betingelser som er skriftlig avtalt mellom kjøperen og selgeren. «Kontrakt» betyr kontrakten for kjøp og salg av varene. «Varer» betyr varene (inkludert avbetaling for alle eller deler av varene) som selgeren skal levere, i henhold til disse betingelsene. «Minimumsbestilling » betyr et minste antall varer som selgeren fra tid til annen spesifiserer i en enkelt bestilling. «Bestilling»betyr et salgstilbud fra selger, godkjent av kjøper, med en instruksjon til selger om å levere varene til kjøper, eller sørge for at kjøper henter varene i selgers lokaler eller på et annet avtalt sted. «Selger» betyr Kyocera Senco EMEA B.V. eller et av datterselskapene.

2. SALGSGRUNNLAG

2.1. Selgeren skal selge, og kjøperen skal kjøpe varene, i henhold til og underlagt disse betingelsene, som skal gjelde for kontrakten, unntatt eventuelle andre underlagte vilkår og betingelser der et slikt pristilbud er godtatt eller påstås å bli godtatt, eller der en slik bestilling er laget eller påstås å bli laget, av kjøperen.

2.2. Ingen variasjon av disse betingelsene skal være bindende, med mindre det er skriftlig avtalt mellom de autoriserte representantene for kjøperen og selgeren.

2.3. Selgerens ansatte eller forhandlere er ikke berettiget til å komme med innsigelser i forbindelse med varene, med mindre det er skriftlig bekreftet av selgeren. Ved å inngå kontrakten vedgår kjøperen at den ikke avhenger av, og fraskriver seg ethvert krav for brudd på, slike innsigelser som ikke er bekreftet.

2.4. Råd eller anbefalinger som er gitt av selgeren eller dennes ansatte eller forhandlere til kjøperen eller dennes ansatte eller forhandlere angående lagring, bruksområde eller bruk av varene som selgeren ikke har skriftlig bekreftet, benyttes utelukkende på kjøperens egen risiko. Av den grunn skal ikke selgeren være ansvarlig for slike ubekreftede råd eller anbefalinger.

2.5. Trykkfeil, skrivefeil eller andre feil eller utelatelser i salgsmateriell, pristilbud, prisliste, godkjennelse av tilbud, faktura eller andre dokumenter eller informasjon utstedt av selgeren, skal korrigeres uten at selgeren er ansvarlig.

2.6. Hjelpemidler, tegninger, modeller, vareprøver, beskrivelser, bilder og lignende, i tillegg til eventuelle vedlegg og dokumenter, er er en del av selgerens pristilbud. Alt dette og relevant verktøy som selgeren har opprettet, forblir selgerens eiendom, og må tilbakeleveres på anmodning fra selgeren. Det kan heller ikke kopieres og/eller leveres til tredjeparter uten en uttrykkelig skriftlig godkjennelse fra selgeren. Selgeren forbeholder seg alle mulige immaterielle rettigheter og industrielt rettsvern angående dette.

3. BESTILLINGER OG SPESIFIKASJONER

3.1. Kjøperen skal være ansvarlig overfor selgeren for å sikre vilkårenes nøyaktighet for enhver bestilling (inkludert alle gjeldende spesifikasjoner) som kjøperen har lagt inn, og innen tilstrekkelig tid gi selgeren all nødvendig informasjon som er relatert til varene for å sikre at selgeren oppfyller kontrakten i henhold til vilkårene.

3.2. I tilfelle det ikke har funnet sted noen skriftlig forhåndsgodkjennelse av en bestilling, f.eks. ved salg direkte fra selgerens lokaler, trer bestillingen i kraft så snart selgeren har levert bestillingens varer (i sin helhet eller delvis) eller hvis selgeren sender fakturaen for disse varene til kjøperen på dennes anmodning.

3.3. Mengden, kvaliteten og beskrivelsen for varene skal være de som er angitt i selgerens pristilbud (hvis godkjent av kjøper) eller kjøperens bestilling (hvis godkjent av selgeren).

3.4. Selgeren forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer i varenes spesifikasjoner for å oppfylle gjeldende sikkerhets- eller andre lovfestede eller forskriftsmessige krav eller, når det ikke i vesentlig grad påvirker kvaliteten eller ytelsen, når varene skal leveres etter selgerens spesifikasjoner.

3.5. Kjøperen kan ikke avbestille en bestilling som selgeren har godkjent, unntatt der selgerens skriftlige avtale foreligger, og på vilkår der kjøperen skal sikre selgeren fullstendig mot tap, kostnader, skader, gebyrer og kostnader som selgeren har pådratt seg som følge av avbestilling.

4. Vareprisen

4.1. Vareprisen skal være selgerens tilbudspris, eller der det ikke er oppgitt noen pris (eller en tilbudspris ikke lenger er gyldig), prisen som er oppgitt i selgerens publiserte prisliste, gjeldende fra den datoen bestillingen ble godkjent. Alle oppgitte priser er gyldige i kun 30 dager, med mindre noe annet er spesifisert i pristilbudet, eller til kjøperen har godkjent et tidligere tidspunkt, når tidspunktet kan endres av selgeren uten å varsle kjøperen.

4.2. Ved å varsle kjøperen før varene leveres, forbeholder selgeren seg retten til å øke prisene. Dette vil gjenspeile de økte kostnadene selgeren får på grunn av endringer i leveringsdatoer, mengde eller spesifikasjoner for varene som kjøperen har forespurt, eller forsinkelser som er forårsaket av kjøperens instruksjoner eller at kjøperen har unnlatt å gi selgeren tilstrekkelig informasjon eller opplysninger.

4.3. Eventuelle andre kostnader enn de som gjelder for standardemballasje og transport, er ikke inkludert i vareprisen, med mindre annet er skriftlig spesifisert av selgeren.

4.4. Prisen er eksklusive eventuelle monterings- og driftskostnader, import-, eksport- og dokumentavgifter, opprydningsomkostninger, gjeldende moms og/eller andre rettmessige avgifter, som blir belastet kjøperen hvis og når det er aktuelt.

5. BETALINGSVILKÅR

5.1. Med forbehold om eventuelle skriftlige spesialbetingelser som er avtalt mellom kjøper og selger, har selgeren rett til å fakturere kjøperen for varene når som helst etter at varene er levert, med mindre varene må hentes av kjøperen, eller at kjøperen ikke har lyktes i å motta varene. I så fall har selgeren rett til å fakturere kjøperen for varene når som helst etter at selgeren har varslet kjøperen om at varene er klare til å hentes, eller (alt etter omstendighetene) selgeren har tilbudt seg å levere varene.

5.2. Kjøperen skal betale det varene koster (minus rabatt som kjøperen er berettiget til, men uten annet fradrag) på tidspunktet for vareleveringen selv om levering kanskje ikke har funnet sted, og at eierforholdet for varene ikke er overført til kjøperen eller at kjøperen har kommet med et mangelkrav. Betalingstidspunktet er et essensielt punkt i kontrakten. Betalingskvitteringer utstedes på forespørsel. Avregning er forbudt.

5.3. Hvis kjøperen unnlater å betale på forfallsdatoen, uten skade for noen rettighet eller noe tilgjengelig rettsmiddel for selgeren, har selgeren rett til å:

– 5.3.1. kansellere kontrakten eller innstille ytterligere leveringer til kjøperen;

– 5.3.2. anvise betaling foretatt av kjøperen av slike varer (eller varer levert i henhold til en annen kontrakt mellom kjøperen og selgeren) som selgeren mener passer (uavhengig av kjøperens påståtte anvisning); og

– 5.3.3. belaste kjøperen med renter (både før og etter en dom) for det ubetalte beløpet, til en årlig rentesats på 10 % over Euribors rentesats fra tid til annen, til det er foretatt full betaling (en del av en måned anses som en hel måned med det formål å beregne renten).

6. LEVERING

6.1. Levering av varene skal gjøres av selgeren, som leverer varene til et leveringssted på en virkedag som er avtalt mellom selger og kjøper. Transportmiddelet velges av selgeren. Hvis det valgte transportmiddelet kommer ut for hindringer eller sperringer, er ikke selgeren forpliktet til å velge andre transportmidler. Selger er overhodet ikke ansvarlig hvis transportmiddelet kanselleres.

6.2. De datoene som varene tilbys utlevert, er kun anslåtte, og selgeren er ikke ansvarlig for varenes leveringsforsinkelser, uansett hva som har forårsaket det. Leveringstidspunktet skal ikke være av avgjørende betydning. Varene kan leveres av selgeren før tilbudt eller anslått leveringsdato etter at kjøperen har fått et rimelig varsel om dette.

6.3. Når varene skal delleveres, skal hver levering utgjøre en separat kontrakt. Hvis selgeren unnlater å levere én eller flere av delene, i henhold til disse betingelsene, eller det er fremlagt krav av kjøperen vedrørende én eller flere deler, gir ikke dette kjøperen rett til å anse kontrakten som avvist.

6.4. Hvis kjøperen unnlater å ta i mot varene eller unnlater å gi selgeren tilstrekkelige leveringsinstruksjoner for leveringstidspunktet (unntatt hvis det er på grunn av en årsak som er utenfor kjøperens rimelige kontroll eller av ulike grunner er selgerens feil). I så fall, uten skade for noen rettighet eller noe tilgjengelig rettsmiddel for selgeren, kan selgeren:

– 6.4.1. lagre varene til den faktiske leveringen og belaste kjøperen for rimelige kostnader (inkludert forsikring) for lagring; eller

– 6.4.2. selge varene til den lettest oppnåelige og beste prisen, og (etter fratrekk av alle lagrings- og salgskostnader) gi kjøperen avregning for eventuelle overskridelser for den prisen de har avtalt å betale, eller belaste kjøperen for eventuelt underskudd i forhold til avtalt pris.

7. RISIKO OG EIENDOMSRETT

7.1. Risiko for skade eller tap av varene skal overføres til kjøperen:

– 7.1.1. hvis varene skal leveres til selgerens lokaler på det tidspunktet selgeren varsler kjøperen om at varene er tilgjengelige for å hentes; eller - 7.1.2. hvis varene skal leveres til et annet sted enn til selgerens lokaler på leveringstidspunktet eller, hvis kjøperen urettmessig unnlater å motta varene på det tidspunktet selgeren har tilbudt seg å levere varene.

7.2. Alle nåværende og fremtidige leveringer skal forbli selgerens eiendom til kjøperen har betalt all ubetalt gjeld og dekket alle krav til selgeren, uavhengig av hva årsakene til gjelden eller kravene er.

7.3. Til varenes eiendomsrett overføres til kjøperen, skal kjøperen oppbevare varene som selgerens formynder og depositar, og skal holde varene atskilt fra kjøperens og tredjeparters varer. De skal også lagres, beskyttes og forsikres ordentlig, og identifiseres som selgerens eiendom. Til det tidspunktet skal kjøperen ha rett til å videreselge eller bruke varene under normale forretningsforhold, men skal avregne overfor selgeren fortjenesten ved salg eller annen bruk av varer av både materiell eller immateriell karakter, inkludert forsikringsinntekter, og skal holde alle slike inntekter atskilt fra kjøperens eller tredjeparters kontanter eller eiendom og, ved identifiserbare inntekter, forsvarlig registrert, beskyttet og forsikret.

7.4. Til det tidspunktet varene har blitt kjøperens eiendom, skal selgeren når som helst ha rett til å kreve at kjøperen frigjør og utleverer varene til selgeren og, hvis kjøperen unnlater å gjøre dette omgående, gå inn i kjøperens eller eventuell tredjeparts lokaler hvor varene er lagret og ta tilbake varene.

7.5. Kjøperen skal ikke ha rett til å forplikte seg til eller på noen annen måte belastes gjennom sikkerhet for varegjeld som forblir selgerens eiendom. Men hvis kjøperen gjør dette, skal alle pengemidler som kjøperen skylder selgeren (uten skade for noen rettighet eller rettsmiddel til selgeren) omgående forfalle til betaling.

8. GARANTIER OG FORPLIKTELSER

8.1. Underlagt de angitte betingelsene nedenfor, garanterer selgeren at varene samsvarer med spesifikasjonene på leveringstidspunktet, og er uten feil i materiell og utførelse for et tidsrom på 12 måneder fra levering, med mindre vareprodusenten har utstedt en annen garanti. I sistnevnte tilfelle går produsentens garanti foran selgerens garanti, som beskrevet i denne paragrafen.

8.2. Den ovennevnte garantien er gitt av selgeren på følgende betingelser:

– 8.2.1. Selgeren skal ikke være ansvarlig for feil med varene som har oppstått ut fra tegninger, konstruksjon eller annen spesifikasjon som kjøperen har skaffet;

– 8.2.2. Selgeren skal ikke være ansvarlig for feil som har oppstått fra unnlatelse i å lagre varene i samsvar med selgerens instruksjoner, eller hvis varene er lagret under uakseptable eller fuktige forhold, og heller ikke hvis det er feil som skyldes rimelig slitasje, hærverk, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, unnlatelse i å følge selgerens instruksjoner (enten muntlig eller skriftlig), misbruk eller endring eller reparasjon av varene uten godkjennelse fra selgeren;

– 8.2.3. Selgeren skal ikke være ansvarlig for den ovennevnte garantien (eller noen annen garanti eller betingelse) hvis den samlede prisen for varene ikke er betalt på forfallsdato.

8.3. Ifølge det som er uttrykkelig angitt i disse betingelsene, er alle garantier, betingelser eller andre vilkår som er implisert i loven eller sedvaneretten unntatt fra loven i den utstrekning loven tillater det. KJØPERENS OPPMERKSOMHET RETTES SPESIELT MOT DENNE KLAUSULEN 8.3.

8.4. Med mindre noe annet er skriftlig spesifisert, skal eventuelle krav fra kjøperen som er basert på feil i varenes kvalitet eller tilstand, eller manglende samsvar med spesifikasjonene (enten kjøperen har motsatt seg levering eller ikke), varsles selgeren innen 180 dager fra leveringsdatoen, eller når feilen eller forsømmelsen ikke var synlig på kontroll innen 30 dager fra leveringstidspunktet til kjøperens kunde, uansett hvilken dato som kommer først. Hvis leveringen ikke er avvist, og kjøperen følgelig ikke varsler selgeren, skal ikke kjøperen ha rett til å avvise varene, og selgeren skal ikke være ansvarlig for slike feil eller forsømmelser. Kjøperen må da betale prisen som om varene er levert i henhold til kontrakten. Krav i forbindelse med leverte varer som er brukt blir ikke besvart, og selgeren er ikke på noen måte ansvarlig for disse varene med mindre det er avtalt skriftlig.

8.5. Ved tvangsstraff som utelukker kjøperens rettigheter, og uavhengig av klausul 8.4, skal kjøperen skriftlig melde inn eventuell klage til selgeren vedrørende kvantitet, størrelse, vekt, emballasje og/eller skader for de leverte varene innen fem virkedager etter datoen for risikooverdragelse, som definert i klausul 7.1.1. eller 7.1.2.

8.6. Når et gyldig krav vedrørende varene som er basert på feil i varenes kvalitet eller tilstand eller svikt i å oppfylle spesifikasjonene er varslet selgeren, i henhold til disse betingelsene, er selgeren berettiget til å erstatte varene (eller den aktuelle delen) kostnadsfritt eller, etter eget skjønn, tilbakebetale prisen for varene (eller en del som står i rimelig forhold til prisen) til kjøperen. Men selgeren skal ikke ha noe videre ansvar ovenfor kjøperen.

8.7. Med unntak av dødsfall eller personskade forårsaket av selgerens uaktsomhet, skal ikke selgeren være ansvarlig overfor kjøperen på grunn av en fremstilling, eller en indirekte garanti, betingelse eller et annet vilkår, eller en plikt under sedvanerett, eller underlagt kontraktens uttrykkelige vilkår for avbruddstap eller følgeskader (enten det er tap av fortjeneste eller noe annet), kostnader, utgifter, eller andre krav for konsekvensmessig kompensasjon (og om det er forårsaket av selgerens uaktsomhet, dennes ansatte eller forhandlere eller annet) som skyldes eller står i forbindelse med vareleveringen eller bruken av disse eller kjøperens dekningssalg, med mindre det er uttrykkelig angitt noe annet i disse betingelsene.

8.8. Selgeren skal ikke være ansvarlig overfor kjøperen eller bli ansett for å misligholde kontrakten på grunn av forsinkelse i å utføre, eller unnlatelse i å oppfylle, noen av selgerens forpliktelser i forbindelse med varene, hvis forsinkelsen eller unnlatenheten skyldtes en force majeure, opprør, streik, lockout, arbeidstvist eller forstyrrelser, ulykke, driftsstans eller maskinhavari, brann, flom, vanskeligheter med å skaffe arbeidskraft, materiale eller transport eller det er en annen årsak som er utenfor selgerens rimelige kontroll.

8.9. Til tross for det foregående, er ikke selgeren i noe tilfelle ansvarlig for indirekte skader fra kjøperens side, inkludert uten begrensning, særskilte- eller følgeskader, eller skader som skyldes feil eller brudd på disse betingelsene eller for varer som er levert til kjøperen, og selgerens maksimale erstatningsansvar (hvorvidt det er i kontrakten, skadevoldelse eller annet som oppstår, inkludert, for å unngå misforståelser, ansvar for varene), skal i alle tilfeller ikke overskride varenes innkjøpspris.

9. KJØPERENS INSOLVENS

9.1. Uten skade for noen rettighet eller noe rettsmiddel tilgjengelig for selgeren, skal selgeren ha rett til å kansellere kontrakten eller innstille ytterligere leveringer, i henhold til kontrakten, uten ansvar for kjøperen. Hvis varene er levert, men ikke betalt for, skal beløpet omgående forfalle til betaling, selv om noe annet er avtalt eller ordnet tidligere, når:

– 9.1.1. kjøperen foretar en frivillig akkord med kreditorene eller blir underlagt en kjennelse om forenklet konkursbehandling eller (gjelder enkeltperson eller firma) blir konkurs eller (gjelder selskap) trer i likvidasjon (annet enn for det formål å slås sammen eller omstrukturere); eller

– 9.1.2. en servituttinnehaver inndrar kjøperens eiendeler eller aktiva grunnet manglende eller mangelfull betaling, eller det utnevnes en mottaker; eller

– 9.1.3. kjøperen slutter med, eller truer med å slutte med, å fortsette forretningsvirksomheten; eller

– 9.1.4. selgeren antar at ovennevnte hendelser vedrørende kjøperen er i ferd med å inntreffe, og varsler kjøperen i henhold til dette.

10. FORSIKRING

10.1. Kjøperen vil fremskaffe og holde i kraft, på egen bekostning, tilstrekkelig ansvarsforsikring (inkludert generelt ansvar, produktansvar, arbeidsgiveransvar og dekning for følgeskader).

11. DIVERSE

11.1. Alle nødvendige eller tillatte varsler fra den ene parten til den andre, skal, i henhold til disse betingelsene, være skriftlig adressert til den andre parten på dennes forretningskontor eller viktigste forretningslokale eller tilsvarende annen adresse som på det aktuelle tidspunktet kan ha blitt varslet, i samsvar med denne bestemmelsen til parten som har gitt varselet.

11.2. Ingen frafallelse fra selgeren side for kjøperens eventuelle kontraktsbrudd skal anses som frafallelse av påfølgende brudd på samme eller en annen bestemmelse.

11.3. Hvis en kompetent myndighet fastslår at en av bestemmelsene i disse betingelsene er helt eller delvis ugyldige eller uten rettskraft, skal gyldigheten til de andre bestemmelsene i disse betingelsene og resten av den aktuelle bestemmelsen ikke berøres.

11.4. Kontrakten er underlagt lovene i selgerens land, og tvister mellom partene skal utelukkende bringes inn til en kompetent domstol for selgerens lovfestede forretningslokale, med mindre selgeren og kjøperen er blitt enige om å avgjøre tvisten ved voldgift. Bestemmelsene til ensartede lover for internasjonale løsørekjøp (Uniform Laws of the International Sale of Goods (C.I.S.G.)) er uttrykkelig utelukket.